System studiów
Stacjonarne
Niestacjonarne
Kierunek studiów
Administracja
Bezpieczeństwo Narodowe
Nazwisko
Imiona
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Imiona rodziców
Adres stałego zameldowania
Adres do korespondencji

Adres e-mail
Narodowość
Obywatelstwo
Seria i numer dowodu osobistego
PESEL
Ukończyłe(a)m szkołę średnią
Stopień niepełnosprawności potwierdzony orzeczeniem lekarskim:

Oświadczam, iż zapoznałem/am się z Regulaminem Studiów Wyższej Szkoły Humanistyczno – Ekonomicznej im. Jana Zamoyskiego z siedzibą w Zamościu oraz z zasadami odpłatności za naukę. Deklaruję gotowość finansowania nauki na ustalonych zasadach.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną im. .Jana Zamoyskiego z siedzibą w Zamościu, ul. Koszary 8, 22-400 Zamość,  w celach związanych z rekrutacją, dydaktyką oraz procedurą przyznawania pomocy materialnej na Uczelni.

Zostałem/am poinformowany/a  o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych, ich uzupełnienia  i poprawiania.

 

Informujemy, że administratorem Pana/i danych osobowych jest Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna im. Jana Zamoyskiego z siedzibą w Zamościu, adres: ul. Koszary 8 22-400 Zamość. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celach związanych z rekrutacją i dydaktyką na Uczelni w oparciu o ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668) oraz realizacją umowy o świadczenie usług edukacyjnych. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres 6 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji, a w przypadku przyjęcia na studia zgodnie z tokiem realizacji studiów, a następnie zostaną poddane archiwizacji i będą przechowywane przez 50 lat;  Pana/i dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa lub w przypadku, gdy Uczelnia powierzy podmiotom trzecim przetwarzanie tych danych.  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale jest niezbędne w udziale w procesie rekrutacji. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – w przypadku podejrzenia, że dane osobowe są przetwarzane przez Administratora z naruszeniem przepisów prawa. Pana/i dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.